Rideklubben Seyla

Randbyvej 35

9280 Storvorde

CVR. Nr.: 32905595

Mailadresse seyla@hotmail.dk


Såfremt du ønsker kontakt med en af nedestående bestyrelse medlemmere, kontakt dem via klubbens mail

med Att. den pågældende bestyrelses medlem

Seyla er en rideklub, som er tilknyttet
Krestenstrupgård Ridecenter


Seyla er godkendt som lokalklub og medlem af
Dansk Islandshesteforening

Klubbens Vedtægter

§ 1.Klubbens navn er Seyla. Klubben er stiftet den 24. april 2010 og er hjemmehørende i Aalborg Kommune på Krestenstrupgård Ridecenter, Randbyvej 35, 9280 Storvorde.


§ 2.Klubbens formål er udbredelse af interessen for og kendskabet til den islandske hest og dens specielle gangarter samt at samle medlemmerne til fælles aktiviteter omkring ridesporten.


§ 3.Seyla er medlem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, og er derfor underlagt disses love og bestemmelser.


§ 4.I klubben kan optages aktive medlemskaber, hhv. voksenmedlemskab, juniormedlemskab (0-17 år) og familiemedlemskab/institution samt støttemedlemmer.

Medlemskabet er gældende fra betaling af medlemskabet og perioden ud.

-Stk. 1. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlem.

-Stk. 2. Støttemedlemmer optages under samme vilkår som juniormedlemmer, dog undtaget muligheden for brug af Krestenstrupgård Ridecenters ridefaciliteter.


§ 5.Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.


§ 6.Kontingentet betales helårligt og fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentåret går fra 1. marts til 28. februar.

Nye medlemmer kan dog optages enten pr. 1. marts (1/1 år) eller pr. 1. september (1/2 år).


§ 7.Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbens gæld eller andre forpligtelser.


§ 8.Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af februar.

-Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel og varsles ved opslag på Krestenstrupgård Ridecenter samt på klubbens officielle Facebook side. 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, vedtægtsændringsforslag skal dog være i hænde senest 1. januar. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen. Kun myndige fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent forud for generalforsamlingen, er stemmeberettigede. Ikke-myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene. Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne og evt. eksklusion af et medlem, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor, jf. § 14 og § 15, og skal medtages som særskilte punkter på dagsordenen til generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Kassererens regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Indkomne forslag

7. Eventuelle vedtægtsændringer

8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter

9. Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant

10. Eventuelt

-Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsordenen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.


§ 9.Regnskab og revision: Medlemmer skal sikres adgang til at se regnskabet før selve generalforsamlingen. Den valgte revisor skal godkende regnskabet og have fri adgang til regnskabet hele året.


§ 10.Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at ca. halvdelen vælges hvert år. Genvalg er muligt. Der vælges ligeledes mindst 2 og op til 4 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant årligt.

-Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 11.Generalforsamlingen og bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Udvalgene refererer til bestyrelsen.


§ 12.Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden i samarbejde med et øvrigt medlem af bestyrelsen. I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 13.Vedtægtsændringer: Til ændringer af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen. Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Islandshesteforening til godkendelse.


§ 14.Eksklusion: Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, men sagen skal forelægges og endeligt vedtages af den førstkommende generalforsamling jf. § 8 stk. 1. Der kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede for at vedtage eksklusionen.


§ 15.Klubben kan opløses, hvis der indkaldes til en særlig ekstraordinær generalforsamling til dette formål, jf. § 8 stk. 2. Til denne skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være til stede og mindst 3/4 af disse stemme for en opløsning.

Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er til stede til den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes med 14 dages varsel til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor ovennævnte stemmemajoritet på 3/4 er afgørende, uanset antal fremmødte stemmeberettigede.


§ 16.I tilfælde af klubbens opløsnig tilfalder klubbens midler almene formål, der er relateret til heste. Beslutning herom tages af generalforsamlingen.De reviderede vedtægter er vedtaget på generalforsamling den 19. februar 2018.


Generalforsamlinger

Her kan du læse indbydelser samt referater af de seneste generalforsamlinger...

Seyla er en vigtig klub for os alle og derfor er det vigtigt at du holder dig orienteret og deltager til vores generalforsamlinger hvor du kan gøre indflydelse samt bidrage med gode ideer eller lign.

Bestyrelsen

Formand:

Karina Aagaard Thomsen
Mail: kaathomsen@gmail.com


Næstformand:

Mail:

Kasserer:

Thea Skovgaard Jepsen

Bestyrelsesmedlemmer:

Janni Nygreen Svendsen

Sekretær:

Mette Vejen Thomsen

Suppleanter:

Karoline Hansen


Dorthe Justenlund


Charlotte P. Thygensen


Revisior:

Inge Bruno


Revisor Suppleant:

Marie Elmgreen Nielsen

Stævneudvalg:

Julie Kock