Vedtægter

Vedtægter

 

§ 1. Klubbens navn er Seyla. Klubben er skiftet den 24. April 2010 og er hjemmehørende i Aalborg Kommune på Krestenstrupgård Ridecenter, Randbyvej 35, 9280 Storvorde.

 

§ 2. Klubbens formål er udbredelse af interessen for og kendskabet til den islandske hest og dens specielle gangarter, samt at samle medlemmerne til fælles aktiviteter omkring ridesporten.

 

§ 3. Seyla er meldem af Dansk Islandshesteforening, der er associeret medlem til Dansk Rideforbund under Danmarks Idrætsforbund, og er derfor underlagt disses love og bestemmelser.

 

§ 4. I klubben kan optages aktive medlemskaber, hhv. voksenmedlemskab, juniormedlemskab (0-17 år) og familiemedlemskab/institution samt støttemedlemme.

Medlemskabet er gældende fra betaling af medlemskabet og perioden ud.

 

Stk. 1. Enhver, der tilslutter sig foreningens formål kan optages som medlem.

 

Stk. 2. Støttemedlemmer optages under samme vilkår som juniormedlemmer, dog undtaget muligheden for brug af Krestenstrupgård Ridecenters ridefaciliteter.

 

§ 5. Klubbens regnskabsår er fra 1. Januar - 31. December.

 

§6. Kontingentet betales helårligt og fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentåret går 1/3 til 28/2.

 

§ 7. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke personligt for klubbbens gæld eller andre forpligtelser.

 

§ 8. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling hvert år inden udgangen af februar.

 

Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes med 1 måneds varsel og varsles ved opslag på Krestenstrupgård Ridecenter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen, vedtægtsændringsforslag skal dog være i hænde senest 1. Januar. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Alle medlemmer af klubben er mødebererettigede på generalforsamlingen. Kun myndige fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent forud for generalforsamlingen, er stemmeberettigede. Ikke-myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene. Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsesarbejdet.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræver ændringer af vedtægterne og evt. eksklusion af et medlem, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor, jf. § 14 og § 15, og skal medtages som særskilte punkter på dagsordenen til generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

 

!. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning

4. Kasserererens regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Indkomne forslag

7. Eventuelle vedtægtsændringer

8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter

9. Valg af 1 revisor samt revisorsuppleat

10. Eventuelt

 

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes til af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagordenen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

 

§ 9. Regnskab og revison: Medlemmer skal sikres adgang til at se regnskabet før selve generalforsamlingen. Den valgte revisor skal godkende regnskabet og have fri adgang til regnskabet hele året.

 

§ 10. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode således, at ca. halvdelen vælges hvert år. Genvalg er muligt. Der vælges ligeledes 2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant årligt.

 

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 11. Generalforsamlingen og bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov. Udvalgene refererer til bestyrelsen.

 

§ 12. Klubben tegnes af formanden og i dennes forfald af næstformanden i samarbejde med et øvrigt medlem af bestyrelsen. I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Uden generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendel. Bestyrelsen kan medele prokura.

 

§ 13. Vedtægtsændringer: Til ændringer af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen. Enhver ændring af vedtægternen skal indberettes til Dansk Islandshesteforening til godkendelse.

 

§ 14. Eksklusion: Bestyrelsen kan indstille et medlem til ekslusion, men sagen skal forelægges og endeligt vedtages af den først kommende generalforsamling jf. § 8 stk. 1. Der kræves en majoritet på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede for at vedtage eksklusionen.

 

§ 15. Klubben kan opløses, hvis der indkaldes til en særlig ekstraordinær generalforsamling til dette formål, jf. § 8 stk. 2. Til denne skal mindst 2/3 af klubbens medlemmer være til stede og mindst 3/4 stemme af disse, stemme for en opløsning.

Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er til stede til den ekstraordinære generalforsamling, indkaldes med 14 dages varsel til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor ovennævnte stemmemajoritet på 3/4 er afgørende, uanset antal fremmødte stemmeberettigede.

 

§ 16. I tilfælde af klubbens opløsnig tilfalder klubbens midler almene formål, der er relateret til heste. Besluntning herom tages af generalforsamlingen.